Obyvateľstvo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obcí   114
      z toho obcí so štatútom mesta 2 ( Moldava nad Bodvou, Medzev)
Počet obyvateľov   113 893
Počet obyvateľov v mestách   14 356
Počet obyvateľov v ostatných obciach   98 506
( stav k 31.12.2011, zdroj : ŠÚ SR)  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUPEŇ URBANIZACIE

Na území okresu sa nachádzajú 2 mestá - Moldava nad Bodvou s 100 50 obyvateľmi a Medzev s 3846 obyvateľmi čo predstavuje 13 % obyvateľov okresu . Je to zároveň stupeň urbanizácie (pomer obyvateľstva žijúceho v mestách k celkovému počtu obyvateľov) čo je skoro 4,3x nižšie ako stupeň urbanizácie Slovenska.

Porovnanie stupňa urbanizácie mikroregiónu, okresu, kraja a Slovenska (Podklady: ŠÚ SR, PhaSR KSK)

 

SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA

Úmzemie okresu Košice -okolie zahrňuje katastrálne územie 114 obcí s rozlohou 1 533,4 km2, kde žije spolu 112 862 obyvateľov. Rozdelenie obcí je velmi nerovnomerné. V západnej časti je 42 obcí s pomerne rozľahlými katastrami, kým zvyšok je vo východnej časti. Pre východnú časť sú charakteristické obce s menšími katastrami. Obce patria do rôznych veľkostných skupín od 74 obyvateľov (Mudrovce) do 100 50 (Moldava nad Bodvou).

Najviac obcí - 41 patrí do veľkostnej kategórie 200- 499 obyvateľov. Ďalšou najrozšírenejšou je kategória 500- 999 obyvateľov kde patrí 30 obcí Do kategórie 1000 -1999 obyvateľov patrí 20, 10 obcí patrí do kategórie 2000- 4999 .Do najvyšej kategórie 5000- a viac obyvateľov patrí jedno z dvoch miest okresu- Moldava nad Bodvou s 100 50 obyvateľmi.

Sídelná štruktúra okresu ( Zdroj GIS RRA MOLDAVA, spracované na základe podkldadov Štatistického úradu SR)

 NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE

 

 Národnosť

počet

%

slovenská

84 356

75,39

maďarská

14 958

13,37

 rómska

9 228

8,25

česká

334

0,30

moravská

10

0,01

rusínska

51

0,05

ukrajinská

92

0,08

nemecká

646

0,58

poľská

28

0,03

chorvátska

7

0,01

srbská

2

0,01

ruská

23

0,02

bulharská

5

0,01

židovská

3

0,01

iná / nezistená

2 145

1,92

Obyvateľstvo regiónu má pestré národnostné zloženie. Žijú tu Slováci, Maďari, Rómovia, Karpatskí Nemci a potomkovia Rusínov, ale aj iné národnosti , bez väčších národnostných problémov.

Najpočetnejšou národnosťou je slovenská, ktorá výrazne prevláda. Ďalej je maďarská, ktorá v niektorých obciach v prihraničnej oblasti výrazne prevláda. Špecifické je postavenie rómskej národnosti, kde napríklad v Moldave nad Bodvou z vyše 1500 rómov oficiálne rómsku národnosť uviedlo pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 len 353 z nich. Poukazuje to na nízke sociálne vedomie a takmer neexistujúci pocit identity Rómov. Práve nekvalifikovaní Rómovia sa výraznou mierou podieľajú na nezamestnanosti oblasti.

 

 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelani

počet

%

 vysokoškolské

3 625

4,5

 stredné s maturitou

19 656

24,4

 stredné bez maturity

7 429

9,3

 učňovské

18 609

23,1

 základné

28 518

35,4

 bez vzdelania

886

1,1

 bez udania vzdelania

1 853

2,3

Ukazovatele vzdelanostnej štruktúry okresu vykazujú skoro vo všetkých parametroch nepriaznivé ukazovatele v porovnaní s priemerom Slovenska.. Zastúpenie skupiny obyvateľov bez ukončeného základného vzdelania je viac ako 2x vyššie ako celoslovenský priemer, naproti tomu zastúpenie obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním dosahuje len polovicu priemeru Slovenska. V ostaných kategóriách síce nie sú tak výrazné rozdiely ale ukazovatele sú pre okres nepriaznivé.

Zastúpenie obyvateľov s učňovským vzdelaním a stredným vzdelaním bez maturity odráža vyplyv predovšetkým hutníckeho gigantu U.S.Steel, (bývalé VSŽ Košice), pre ktoré boli tieto kategórie pripravované. Obyvatelia s vyšším vzdelaním si hľadajú prácu v Košiciach ale aj v iných mestách Slovenska ale aj v zahraničí. V okrese nemá sídlo žiadna univerzita ani vysoká škola ale existujú tu 4 stredné školy, jedna v Medzeve a 3 v Moldave nad Bodvou, ktoré sú jedninými mestami okresu. Obidve mestá ležia v západnej časti okresu a tie majú istú zadržiavaciu schopnosť pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí ale aj obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. Samozrejme mestá Moldava nad Bodvou a Medzev nemôžu v tejto oblasti konkurovať Košiciam a zahraničným mestám, ale je to pozitívny prvok ktorý aspoň z časti dokáže eliminivať evidentné vyľudňovanie vidieka a odchod vzdelaných ľudí mimo územie mikroregiónu.

Alarmujúce je však vysoké zastúpenie obyvateľov bez vzdelania a so základným vzdelaním , ktorý je vo všeobecnosti spolu s klesajúcim podielom obyvateľstva v aktívnom veku sprievodným javom vyľudňovania určitej oblasti. Problémom je aj to že práve títo obyvatelia tvoria vysoký podiel na celkovom počte nezamestnaných a ich adaptabilita na trhu práce je minimálna. Táto skupina je ťažko zamestnateľná aj v prípade výrazných investícií vo forme nových podnikov. Jednou z alternatív sú cielené rekvalifikácie v oblasti tradičných remesiel a poľnohospodárstva spolu s vytváraním pracovných návykov, ktoré takisto v tejto skupine výrazne chýbajú.

 

 

1 bez vzdelania
2 základné
3 účňovské
4 stredné bez maturity
5 stredné s maturitou
6 vysokoškolské
7 bez udania vzdelania