Sociálne štatistiky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 51 443
Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo 61 419
Miera zamestnanosti 15-64 75,2%
Miera evidovanej nezamestnanosti 20,07 %
Počet uchádzačov o zamestnanie -absolventi 692
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie  10 601
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie  11 364

 Stav k 31.10.2010

 

ZDROJE AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ

 

Vývoj nezamestnaosti do roku 1997 po mesiacoch

Aktuálne základné informácie o nezamestnanosti v okrese Košice-okolie

 

 

Oblasti v okrese, v ktorých je zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou.

K 31.12.2009 za prácou dochádzalo spolu 27 539 obyvateľov, čo predstavuje 55,9% ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Nad priemerom dochádzajúcich sú obce Valaliky, Trsťany, Skároš, Ruskov, Rákoš, Peder, Nový Salaš, Nižný Klátov, Nižná Hutka, Malá Ida, Kokšov Bakša, Hrašovík, Gyňov, Bukovec, Bočiar, Beniakovce.

S výmimkou obce Peder sú to všetko obce z východnej časti územia a obce hraničiace s mestom Košice. Najviac dochádzajúcich 70,1% sú z obce Beniakovce.

Za prácou sa najviac dochádza do okresu Košice ( U.S.Steel) a samotného mesta Košice, do priemyselného parku Kechnec a do mesta Moldava nad Bodvou.

Z pohľadu odvetví najviac dochádzajúcich je v odvetví priemyselnej výroby, nasleduje veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie, Zdravotníctvo a sociálne veci a verejná spáva.

 ZDROJ : ŠÚ SR