Špecifické stránky  okresu Košice-okolie

Okres Košice okolie sa radí počtom obcí 114 k veľkým okresom na území Slovenskej republiky. Okresné mesto Košice leží mimo územia okresu samotného a predstavuje samostatný okres, čo je rarita minimálne v stredoeurópskom meradle. Okres Košice-okolie vytvára okolo mesta súvislý prstenec. Na území okresu dnes žijú tri výrazné národnosti: slovenská, maďarská a rómska a dve menšie – nemecká a rusínska. Každá z týchto národností je nositeľom svojej špecifickej kultúry, pričom sa kultúry neasimilovali ale si zachovali svoje črty. V regióne sa prejavujú v závislosti od národnostného zloženia obyvateľstva konkrétnych obcí.

Územie okresu je charakteristické nielen kultúrnou pestrosťou ale aj geomorfologickou, environmentálnou a sídelnou .

Geomorfologická pestrosť  na území okresu sa nachádzajú rôzne formy reliéfu. Južná a centrálna časť okresu je nížinatá s pahorkatinovým povrchom s nadmorskou výškou od 200 do 300 m.n.m. Severozápadná časť je tvorená krasovými planinami s 300 m zrázmi, s dvoma tiesňavami a ďalšími typickými krasovými formami ako sú závrty, škrapy, jaskyne. Táto oblasť dosahuje nadmorské výšky od 700 do 1000 m.n.m. a vytvára neopakovateľné scenérie. Severnú časť okresu tvoria horské masívy Spišsko-gemreského rudohoria s nadmorskýi výškami cez 1000 m.nm. Východnú časť okresu tvoria vulkanické Slanské vrchy tiahnuce sa severo-južným smerom 

Environmentálna pestrosť  Do severozápadnej časti územia zasahuje Národný park Slovenský Kras, ktorý je zároveň biosférickou rezerváciou svetového významu. Táto časť sa vyznačuje kvalitným, relatívne čistým životným prostredím, s vysokou ekologickou stabilitou. Časti okresu ktoré sa bezprostredne dotýkajú predovšetkým južnej časti okresu Košice patria do jednej z 8 environmentálne najzaťaženejších území Slovenska. V západnej časti okresu sú jedny z najvýznamnejších prameňov pitnej vody ale celé územie trpí výrazným deficitom povrchových vôd.

Sídelná  pestrosť  Najmenšia zo 114 obcí územia nemá ani 100 obyvateľov (Mudrovce), najväčšia má cez  10 000 (Moldava nad Bodvou). Obce blízko hlavných dopravných ťahov  a bližšie k hranici okresu s mestom Košice majú prímestský charakter, vzdialenejšie majú viac vidiecky charakter.

 

Ekonomický potenciál

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EKONOMIKY

K 30.6.2010 bolo v okrese Košice-okolie spolu 6718 registrovaných subjektov, pričom najviac ( 5079 ) bolo fyzických osôb (podnikajúcich na základe živnostenského alebo iného oprávnenia a SHR) približne rovnanko boli zastúpené právnické osoby (podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri ) a neziskové subjekty pričom neziskových subjektov bolo menej ako právnických osôb .  

Územie

Počet organizačných jednotiek spolu

Subjekty orientované na zisk

Subjekty neorientované na zisk

Právnické osoby

Fyzické osoby

okres Košice-okolie

6 713

802

5 079

832

Organizačná štruktúra ekonomiky okresu Košice-okolie k 30.6.2010 ( zdroj: ŠÚ SR)

ODVETVOVÁ ŠTRUKTÚRA

V rámci odvetví v ekonomike okresu k 30.6.2010 výrazne prevládali obchodné činnosti a služby ( 56%) nasleduje stavebníctvo (16%), poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (13%), priemysel (11%) a verejná správa a služby (4%). V jednotlivých obciach okresu je však tento pomer rôzny.

 

ODVETVIA PODĽA POČTU ZAMESTNANCOV

Pri analýze zastúpenia jednotlivých odvetví podľa kategórie počtu zamestnancov sme brali do úvahy všetky subjekty orientované na tvorbu zisku vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorých sme posudzovali spolu so živnostníkmi. Právnické osoby sme posudzovali zvlášť. Subjekty sme zaradili  do 4 kategórií:

1. kategória 0-9 zamestnancov
2. kategória 10-49 zamestnancov
3. kategória 50-249 zamestnancov
4. kategória 250-499 zamestnancov

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

Väčšina právnických osôb je koncentrovaná v 1. a 2. kategórii. Pričom v 1. kategórii dominuje veľkoobchod. Táto oblasť však vytvára minimum pracovných miest, lebo sa jedná prevažne o subjekty bez zamestnancov. Táto činnosť nevyžaduje výrobné alebo predajné priestory a minimum investícií do zariadenia.

Dôležité sú segmenty Výroba potravín a nápojov, spracovanie dreva výroba kovových konštrukcií a doprava, ktoré majú zastúpenie v 1. až 3. kategórii.

Oblasť poľnohospodárstva je tiež zastúpená v 3. kategóriách. Jediná oblasť ktorá je zastúpená vo všetkých 4 kategóriách je výroba nekovových výrobkov ktorú reprezentujú firmy v oblasti výroby cementu a stavebného kameňa.

Výroba potravín a nápojov je reprezentovaná miestnymi pekárňami, cukrárenskou výrobou a mlynom GUBEK v Moldave nad Bodvou. Dá sa tu hovoriť o náznaku mikroclusteru s napojením na produkciu poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby, avšak neexistuje aktívna koordinácia medzi jednotlivýcmi subjektami , ktoré by mikrocluster mohli vytvoriť. Podobná je situácia v oblasti výroby stavebných hmôt (cement, stavebný kameň a štrk) a stavebníctvom. Výroba kovových konštrukcií, výroba strojov a zariadení a výroba elektrických strojov a zariadení sú založené na tradícii spracovania železa a strojárenskej výroby predovšetkým v západnej časti okresu a momentálne je naviazaná na prvovýrobu v okrese Košice (U.S. Steel). Na tento segment je napojených viac subjektov v oblasti veľkoobchodu.

FYZICKÉ OSOBY

Fyzické osoby sú koncentrované do 1. kategórie, výnimočne do 2.a 3. kategórie, čo je v prípade fyzických osôb prirodzené. Dominantnými sú oblasti maloobchod, , veľkoobchod, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, lesníctvo a výroba kovových konštrukcií. Takisto významné sú oblasti ako spracovanie dreva, hotely a reštaurácie a predaj a údržba motorových vozidiel

Maloobchod predstavujú maloobchodné predajne v obciach, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, avšak nie sú výnimkou ani také, kde pracuje len majiteľ, respektíve mu vypomáhajú rodinný príslušníci. V oblasti veľkoobchodu je situácia podobná ako v prípade právnických osôb - jedná sa prevažne o subjekty bez zamestnancov.

Poľnohospodárstvo je zastúpené prevažne samostatne hospodáriacimi roľníkmi ktorí takisto nevytvárajú pracovné príležitosti. Zdravotníctvo predstavujú súkromní lekári pôsobiaci v regióne a aj v ich prípade je vytváranie pracovných príležitostí minimálne. Významnejšie oblasti z pohľadu zamestnanosti sú stavebníctvo, doprava, lesníctvo ,spracovanie dreva a výroba potravín a nápojov.Obchodné firmy ktoré v okrese výrazne dominujú čo do počtu subjektov nevytvárajú výrazný počet pracovných miest.

Pre okres je charakteristický priemysel stavebných hmôt na to naväzujúce stavebníctvo, ďalej poľnohospodárstvo so súvisiacimi odvetviami. Významnejšie sú ešte výroba kovových konštrukcií, doprava a lesníctvo. Po roku 1989 sa situácia v hospodárstve okresu postupne zhoršovala a to rozpadom niektorých fabrík ako napr. TESLA Moldava, ČSAO - Československých Autoopravovní, Strojsmalt Medzev, Sandrik Štós čo spôsobilo zníženie počtu pracovných miest. Udržal sa len priemysel stavebných hmôt reprezentovaný firmami Cementáreň Turňa, ktorá je momentálne súčasťou koncernu Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Poľnohospodárstvo , ktoré v minulosti bolo dominujúcim odvetvím, je v rozklade . V súčasnosti sú významnými poľnohospodárskymi podnikmi najmä AGROMOLD Moldava a.s. a PD Nová Bodva. Región je momentálne viazaný na hospodársku základňu Košíc, kde za zamestnaním dochádza prevažná časť ekonomicky aktívnych obyvateľov. Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov mimo regiónu patrí hutnícky gigant U.S.STEEL a.s

Medzi najväčších zamestnávateľov okresupatria Východoslovenské Stavebné Hmoty a.s. AGRO-MOLD a MOLD-TRADE Moldava . Všetky však patria do kategórie firiem do 500 zamestnancov. Väčšie firmy v regióne neexistujú. Najvýznamnejším zamestnávateľom pre obyvateľov regiónu sú firmy na území okresu Košice, najmä hutnícky gigant - U.S.Steel ( VSŽ ) a v súčasnosti sa vzmáhajúci Molex v Kechneci.

Po decentralizácii štátnej správy a priradením kompetencií obciam nastala paradoxná situácia vo veľa obciach okresu, keď sa najvýznamnejším zamestnávateľom v obci stala obec samotná. Tá zamestnáva okrem doterajšieho personálu aj učiteľov, sociálnych pracovníkov a ďalších.

Jediným priemyselným parkom v okrese je Priemyselný park Kechnec Priemyselný park je situovaný v katastrálnom území Kechnec a jeho celková rozloha je 332 hektárov, na ktorej v súčasnosti pôsobí 14 podnikov.

 • Molex Slovakia, a.s.
 • Kuenz-SK, s.r.o.
 • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
 • Schelling Slovakia, s.r.o.
 • Doppelmayr Slovakia, s.r.o.
 • SWEP Slovakia, s.r.o.
 • V.O.D.S., a.s. Košice
 • Čamaj Transport, s.r.o.
 • Dorsvet Plus s.r.o.
 • Evans, s.r.o.
 • Magneti Marelli Slovakia, s.r.o
 • EUROTINPLATE SERVICE SK spol. s r.o
 • CROWN BEVCAN SLOVAKIA
 • Precision Process Technology Slovakia s.r.o.

Priemyselný park ponúka možnosti pre vstup ďaľších investorov a podnikateľov a rozvoj zamestnanosti. Nové možnosti prinášajú aj nové plány na výstavbu priemyselných parkov pri Cesticiach, Mokranciach a v Moldave nad Bodvou a využitie geotermálnej energie – vrt Ďurkov.

Podnikateľské zázemie

Poradenské a ďalšie podporné služby pre začínajúcich ale aj existujúcich podnikteľov poskytujú predovšetkým dva podnikateľské inubátory a Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou

Podnikateľský inkubátor Moldava nad Bodvou poskytuje na rozlohe 578 m2  6 miestností  vhodných na male prevádzky, 8 kancelárskych miestností 1 školiacu a 1 jednaciu miestnosť. Inkubátor poskytuje Informácie o trhu a podnikani na Slovensku a vEÚ, informácie o fondoch EÚ a podmienkach ich čerpania, podnikateľské poradenstvo, poradenstvo pri spracovaní podnikateľských zámerov a pri spracovaní žiadostí o poskytnutie nenáveretnej finančnej pomoci z fondov EÚ.

Podnikateľský inkubator Komárovce  ponúka 13 zariadených miestností a 1 konferenčnú miestnosť pre začínajúcich podnikateľov. 

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou ako spoluzakladateľ a člen medzinárodnej Spoločnosti pre podporu podnikania mladých v strednej Európe poskytuje podnikateľské poradenstvo a vzdelávanie mladým ľuďom a znevýhodneným skupinám obyvateľstva prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho porgramu Podnikanie ako životná stratégia. Takisto poskytuje informácie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ a ostatných dostupných zdrojov vrátane vypracovania  podnikateľského zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Agentúra sprostredkováva bezúročné a nízkoúročné pôžičky pre malých a stredných  podnikateľov a ďalšie nenávratné finančné zdroje pre rozvoj podnikania.

Pre podnikateľov z okresu sú dostupné tiež služby ponúkané na území mesta Košice, ktoré sú čo do počtu a kvality porovnateľné so situáciou v najviac rozvinutom regióne Slovenska - s Bratislavou.