Cestovný ruch

Prírodné predpoklady  CR v okrese Košice okolie

Juhovýchodná časť Košickej kotliny je zo severu a čiatočne aj z juhozápadu ohraničená planinami Slovenského Krasu. Je to najtypickejšie a najväčšie krasové územie v strednej Európe a je známe množstvom náhorných planín oddelených hlbokými údoliami. V roku 1973 bol slovenský kras vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. V roku 1977 bol ako prvý na Slovensku zaradený do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO „Človek a biosféra“. 12 jaskýň Slovenského krasu spolu s jaskyňami prilahlého Aggtelského krasu, ktorý sa nachádza v Maďarsku boli v decembri roku 1995  zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Územie bolo vyhlásené za Národný park Slovenský kras 13. februára 2002. Územie Slovenského krasu tiež patrí medzi najbohatšie územia z hladiska botaniky v strednej Európe. Najväčší význam majú endemické druhy ako napríklad rumenca turnianska, ktorá je vedená vo svetovej červenej knihe ohrozených druhov. Na území národného parku sa nachádza biocentrum provinciálneho významu (Zádielská planina) a nadregionálneho významu (Plešivská planina, Hrhovské rybníky a Dolný vrch). Na území Slovenského krasu sa na hraici s Košickou kotlinou nachádzajú 3 národné prírodné pamiatky ( Drienovská jaskyňa, Kunia priapasť a jaskyňa skalistého potoka) , 2 národné prírodné rezervácie ( Turnianský hradný vrch a Zádielská tiesňava) a jedna prírodná rezervácia (Zemné hradisko). Národný park a jeho ochranné pásma zasahujú do katastrov nasledovných obcí mikroregónu : Hačava, Háj, Zádiel, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou, Drienovec a Debraď.        

K prírodným atraktivitám vo východnej časti okresu patrí studený Herliansky gejzír, okolie Herlian ponúka množstvo  príležitostí pre pešiu turistiku - Rankovské skaly. Motoristami je vyhľadávaný Dargovský priesmyk. V tejto oblasti turistov lákajú Slanské vrchy a národné prírodné rezevácie Veľký a Malý Milič, Marocká Hoľa a Miličská skala. Najstarším výletným strediskom je jazero Izra obkolesené lesmi a prístupné z viacerých strán po udržiavaných turistických cestách. Na juhovýchode sú počas letnej turistiky vyhľadávané Čanianské jazerá. Štrkoviskové jazerá však nie sú vhodné na kúpanie.

V severozápadnej časti okresu vyhľadavanými strediskami sú obce Zlatá Idka a mesto Medzev. Zimné strediská Kojšovej Holi, Šugovskej doline a Štóse ponúkajú možnosti zimných športov. Mesto Medzev je bohaté aj na historické pamiatky,  ktoré sú súčasťou Slovenského technického múzea. V obci Štós, ako v jedinej obci okresu Košice okolie, sa nachádzajú vhodné podmienky na to, aby tu boli zriadené klimatické kúpele.

Herliansky gejzír sa zaraďuje k svetovým unikátom a na Slovensku patrí k národným kultúrnym pamiatkám.  Gejzíry podobného typu sa nachádzajú na Islande.

Bol vytvorený už v 19. storočí umelým vrtom hlbokým 404 a pol metra, pričom došlo k prevŕtaniu artézskeho horizontu podzemnej vody. Herliansky gejzír obsahuje vysoko mineralizovanú vodu a nachádza sa na okraji Košickej kotliny, 26 km východne od Košíc, v areáli kúpeľov Herľany – Rankovce. Obklopuje ho historický park s množstvom cenných drevín a historických stavieb.

Pri erupcii, ktorej dĺžka je 20 - 25 min., vodný stĺp dosahuje výšku 20 m. Doba medzi erupciami je 30 - 32 hodín.

Jasovskú jaskyňu vytvorili podzemné toky rieky Bodva. Pozostáva z dómovitých a sieňovitých priestorov i oválnych chodieb. Najväčším priestorom je Veľký dóm. Medzi ďalšie zaujímavé časti patrí Bludisko, Dóm netopierov, Medvedia sieň, Husitská sieň, Kováčska vyhňa, Klenotnica, Tigria a Hlinená chodba. Sčernávajúce a odumierajúce kvaple a brčká na niekoľkých metroch štvorcových jasne pripomínajú Jaskynný cintorín. Jaskyňa je zapísaná do svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNSESCO

 

Umelo  vytvorené predpoklady pre CR v okrese

Druhou skupinou možností CR pre návštevníka tvoria kultúrno historické pamiatky.

Najväčšou atraktivitou okresu Košice - okolie sú zrúcanina Turnianskeho hradu v južnej časti okresu a  kláštorný komplex v obci Jasov  Moldava nad Bodovu tiež ponúka pre návštevníka  pamiatky ako Rímsko - katolícky kostol, kostol reformovanej cirkvi,  Szojkova brána, Kaplnka sv. Rócha, Múzemum vín a národopisné múzeum. Rázovité a atraktívne je mesto Medzev so svojou osobitou kultúrou a zachovalými pamiatkami súvisiacimi s ťažbou a spracovaním železnej rudy.

V severnej časti okresu smerom na Prešov v obci Budimír  sa nachádza kaštieľ z 18. storočia.

V Slanských vrchoch nad obcou Slanec bol vybudovaný hrad. Dnes sa na mieste nachádza už iba zrúcanina Slanského hradu.

V obci Nižná Myšľa bolo archeologickým výskumom odkryté nálezisko z doby bronzovej - koscelek. Vojnové udalosti pripomína bojová technika na dargovskom priesmyku za obcou Košický Klečenov.

 

HODNOTENIE MOŽNOSTÍ CESTOVNÉHO RUCHU

Územie okresu Košice-okolie je územím s preukazným potenciálom v odvetví cestovného ruchu. Územie je veľmi pestré z prírodného, kultúrneho aj historického hľadiska a posyktuje množstvo atraktivít ktoré môžu byť základom pre cestovný ruch. Najvýraznejším fenoménom územia z pohľadu cestovného ruchu je Slovenský kras ktorý je najvýraznejším a najväčším krasovým územím v Strednej Európe s prírodnými hodnotami celosvetového významu. Prísny režim ochrany týchto hodnôt a obmedzenia s tým súvisiace však neumžňujú stavať trvalo udržateľný cestovný ruch na tomto fenoméne aj keď samotný Slovenský kras môže poskytnúť exkluzívne doplnkové produkty vo forme pešej turistiky po vyhradených turistických chodníkoch a náučných trasách. 

 

Z pohľadu cestovného ruchu existujúce stravovacie a ubytovacie zariadenia na území okresu momentálne svojimi kapacitami, poskytovanými službami a rozmiestnením v území nevytvárajú dostatočné zázemie na intenzívnejší rozvoj aktivít v oblasti vidieckej turistiky . Tvoria však dobrý základ pre rozvoj v tejto oblasti. Najväčší potenciál pre diverzifikáciu smerom k vidieckemu turizmu predstavujú neobývané rodinné domy ktoré sú prevažne vo vlastníctve fyzických osôb. Núka sa ich využitie formou ubytovania v súkromí, prípadne na prestavbu na menšie penzióny. Vyžaduje si to však dodatočné investície ktoré ale zároveň prispejú aj k obnove domového fondu

 

Potenciál územia v oblasti cestovného ruchu je vhodný predovšetkým pre rodiny s deťmi z blízkych Košíc ako primárnu cieľovú skupinu. Ďalšími cieľovými skupinami môžu byť žiaci základných škôl ( tvorivé dielne, poznávacie pobyty), milovníci prírody a dobrodružstiev (Foto a Video Hunting, geocatching) a firmy ( firemné akcie , tembuilding). Dostupnosť územia do 30 minút z medzinárodného letiska Košice otvára možnosť získania aj zahraničnej klientely. Tento potenciál podporený dobrou dostupnosťou umožňuje realizovať nielen viacdňové programy vo vidieckom prostredí ale aj jednorázové hromadné podujatia typu festivalov, trhov a súťaží  s niekoľkotisícovou účasťou .