Gotický kostol Svinica

Gotický kostol Svinica

Na základe archeologického výskumu sa pôvodná zaniknutá dedina datuje do 11. - 14. storoèia. Prvá písomná zmienka o Svinici je až z roku 1276. Kostol patril údajne svojho èasu aj paulínom, ktorí tu mali kláštor. V roku 1335 tu pôsobil kòaz Dominik, ktorý odviedol pápežské desiatky. Poèiatky pochovávania okolo kostola sa datujú do 12. storoèia (náhrobné kamene, náhrdelníky so sklovitých perál, štítkové prstene, zlomky esovitých náušníc). Na základe toho sa datuje i vznik románskeho kostola do toho istého obdobia. neskôr - pravdepodobne v 14. storočí, predĺžili loď kostola západným smerom a pribudovali vežu. V ďalšej etape v prvej polovici 15. storočia celú stavbu rozšírili o polygonálne presbytérium smerom na východ. Na severnej strane kostola sa odkryla prístavba pochádzajúca zo 16. - 17. storočia. Presbytérium je pôvodne románske s polkruhovým uzáverom z 12. storoèia, neskôr gotické s polygonálnym uzáverom z 15. storoèia . Mohutná veža na západnej strane pocháda zo 14. storočia. V presbytériu sú krížové rebrové klenby so svorníkmi. Loď má na južnej strane jedno románske okienko. Interiér lode bol pôvodne celý vymaľovaný. Doposiaľ sa tu nachádzajú fragmenty fresiek zo 14. a 15. storočia. Na SV od kostola sa v roku 1977 odkryli i zvyšky kamennej architektúry, panského sídla drienovskej vetvy rodu Aba, ktoré vzniklo asi v 13. a zaniklo asi v 15. storočí.