Hámor Medzev

Hámor Medzev

Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v Nižnom Medzeve. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí. V archíve STM sa nachádza cechová kniha hámorských kováčov, vedená od 1.12.1770 do 25.12.1817. Začína sa odpisom artikulov stanovených pre kováčsky cech v Nižnom Medzeve 12.decembra 1639. Podľa hlásenia Košickej obchodnej komory z roku 1896 bolo tu v činnosti 109 hámrov so 198 ohniskami. Hámre boli rozmiestnené v 11 údoliach a vznikli pri vodných zdrojoch vhodných na pohon kolies, ktorými sa uvádzali do chodu hámornícke kladivá, mechy a brúsky. Najväčšia koncentrácia hámrov bola v údolí rieky Bodvy.

Nižný Medzev založili remeselníci, ktorí sa presťahovali z Flámska od belgicko-holandsko-nemeckých hraníc za vlády Bela IV., asi v II.pol. 13.storočia. Dostatok železnej rudy, lesov a najmä bohatých vodných zdrojov v okolí Nižného Medzeva vytvárali mimoriadne priznivé podmienky pre železiarsku výrobu. Medzevskí kováči vyrábali v hámroch motyky, rýle, lopaty, sekery, kosy, klince a podkovy, ktorými zásobovali celé Uhorsko ba i ďalšie krajiny. Medzevskí kováči boli uznávaní ako najlepší nástrojárski kováči v celom Uhorsku. Dodnes sa zachovalo v Medzeve niekoľko hámrov. Hámor STM pôvodne tzv. Tischlerov hámor predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového hámra. Ide o kombinovanú stavbu ( kameň - drevo) z II.pol.19.stor. Nachádza sa v centre mestečka Medzev. Archaický charakter hámra umocňuje systém prívodu vody na koleso. V roku 1967 bol odkúpený a rekonštruovaný Technickým múzeom Košice. Uchovaný bol svojim spôsobom ako živá technická pamiatka, múzejný doklad konštrukcie, stavby a technológie kovania železa. V súčasnosti prebieha opätovná rekonštrukcia objektu.